ZAVŘÍT

 

Historie po spojení | Historie Gymnázia | Historie Obchodní akademie

Historie po spojení

2011: Usnesením zastupitelstva jihomoravského kraje ze dne 22.9.2011 došlo k zániku Gymnázia Hodonín a Obchodní akademie Hodonín jako samostatných škol a k jejich sloučení do jediného administrativního subjektu s názvem Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1, 695 11 Hodonín.

2013: Rozsáhlá rekonstrukce budovy na ul. Legionářů – výměna oken, zateplení a nová fasáda.

2012-2014: Projekt – EU peníze školám, díky němuž byla škola částečně vybavena počítači.

2014: 120. výročí jedné z původních škol - českého gymnázia v  Hodoníně. Celodenní otevřený program v budově školy v ulici Legionářů č. 1, slavnostní odhalení pamětní desky židovským studentům, historická výstava „Léta minulá na gymnáziu“ a nakonec slavnostní akademie v Sále Evropa. Byl vydán almanach.

Historie Gymnázia

1894: Z iniciativy Matice hodonské byla založena Česká reálka, prvním ředitelem byl jmenován František Augustin Slavík (1846-1919), a to až do roku 1903. Schvalovací klauzule byla vydána 24. srpna 1894 pod číslem 19636.

16. 9. 1894: Velká slavnost na počest zahájení činnosti matiční české reálky

1894-1896: Výuka v těchto letech probíhala v náhradních prostorách – v domě u Hollanů (Školní ul. č. 6), Chmelařův dům (Rudolfova ul. č. 13, nyní Štefánikova), Besední dům

1896: Zahájení výuky v nové budově – rohový dům v Měšťanské ulici č. 2, slavnostní předání proběhlo 6. 10. 1896. Jednalo se o velkou slováckou akci, Hodonínem tehdy kráčel průvod za účasti lidí z celého Slovácka.

6. 10. 1898: Pozemštění reálky – moravský zemský výbor převzal personálně reálku pod svá křídla.

1898: Příchod Mons. Prof. PhDr. Aloise Kolíska jako katechety české reálky.

24.-28. 6. 1901: První maturitní zkoušky, třídním profesorem byl Antonín Paleček

1903-1928: Ředitelem školy byl Antonín Paleček, odchází 31. 1. 1928 na vlastní žádost do trvalé výslužby.

1905/06: Reálka fungovala jako ústav pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oboru metodiky výtvarné výchovy pod vedením prof. Arnošta Krejčího, což o dva roky později vedlo ke konání úplného kurzu pro učitele měšťanských škol.

1906/07: Zavedena nepovinná výuka latinského jazyka.

1913: První maturantka - privatistka – Marie Kapicová z Dolních Bojanovic

1910-1914: Každoročně pořádané recitace pana Romaina Alleóna z Paříže, později tradice obnovena v roce 1923.

22. 3. 1920: Zasazena na dvoře školy „lípa Masarykova“.

19. 9. 1921: Žactvo i profesorský sbor uvítal návštěvu T. G. Masaryka v Hodoníně.

12. 12. 1923: Ústav byl převzat smlouvou do státní správy. Na stát tak přešly veškeré závazky Matiční reálky.

1. 2. 1928: Zatimním správcem byl ustanoven profesor Petr Princ, jmenován byl prezidentem republiky od 1. 5. 1928.

1. 9. 1934: 40. výročí založení – výnos č. 31465-II. – změna na školu reálně gymnaziální.

13. 12. 1934: Profesorský sbor uspořádal v sokolovně oslavu 100. výročí české hymny

14. 6. 1936: Slavnostní návštěva Edvarda Beneše v Hodoníně, prezidenta vítali žáci reálného gymnázia před vchodem školy a ředitel Petr Princ byl představen prezidentovi.

1938/39: Válečné nebezpečí, na dvoře školy byl kopán s pomocí žactva protiletecký zákop. 7. 10. po poledni začínají do Hodonína přicházet první uprchlíci, mezi nimi také členové profesorského sboru břeclavského reálného gymnázia.

14. 10. 1938: Rozhodnuto o sloučení břeclavského a hodonínského reálného gymnázia v Brně, což bylo potvrzeno 26. 10. ministerstvem. Učilo se na směny, a to nejen v prostorách školy (dům u Hollanů, dům u Čudů).

15. 9. 1939: Obsazení Hodonína Němci. Na budově školy vlál černý prapor, den před tím zemřel Antonín Paleček, bývalý ředitel. Tato shoda okolností ale přesně vyjadřovala postoje profesorského sboru.

1939-1945: Těžké období školy. Členové profesorského sboru se zapojovali do odboje, což se některým stalo osudným. Za zmínku stojí určitě prof. František Kvapil (Buchenwald) a prof. Augustin Čáp (Mauthausen), prof. Josef Komosný (Straubing), ale i žáci gymnázia Dagmar Landgráfová nebo Josef Šesták.

1940/41: Od všech profesorů požadováno prohlášení o rodovém původu a vysvědčení o nežidovském původu. Byl zaveden tzv. numerus clausus pro primy. Po Vánocích přestoupilo na hodonínské gymnázium 30 žáků ze zrušeného gymnázia v Hustopečích. V tomto školním roce již nenastoupili žáci židovského původu.

3. 12. 1941: Zrušena výuka dějepisu, tato výuka byla nahrazena němčinou. Nařízeny kurzy němčiny pro všechny členy sboru, probíhaly v létě 1941 i nadále.

24. 2. 1943: Budova školy zabavena pro německou brannou moc. Výuka pak probíhala ve dvou směnách v budově obchodní akademie a odborné školy pro ženská povolání.

1944-45: Pokles počtu žactva o 72 % oproti předválečnému stavu. Septimáni a oktaváni narození v roce 1924 museli do továren v Německu na výcvik.

12.-13. 4. 1945: Ustupující německá armáda zapálila budovu ústavu, byla zničena nejen budova, ale i bohatá knihovna a odborné sbírky a především archiv s úředními spisy a knihami.

23. 4. 1945: Obnovena výuka v budově obchodní akademie (Ctirad Pruckl + 14 profesorů + 141 žáků)

15. 9. 1945: Ukončen maturitní kurz pro žáky poškozené za okupace.

1945-48: Období tzv. třetí republiky bylo obdobím velmi třeskutým, snaha očistit veřejný život od kolaborantů a zrádců poškodila např. bývalého ředitele školy Františka Jilíka.

1945/46: Výuka zahájena na tehdejším Stalinově náměstí.

po roce 1948: Dochází k unifikaci školského systému, propagaci KSČ a infiltraci lidové správy a ČSM do maturitních komisí. Evidovali se brigádnické hodiny, dělal se nábor na vojenské školy, škola byla ochuzena o svou integritu.

24. 4. 1953: Školská reforma zkrátila výuku o 1 rok, septimáni roku 1953 maturovali již v září.

1953-54: Střední jedenáctiletá škola vstoupila v život. Změny měly negativní dopad na celkovou úroveň středoškolského vzdělání. Škola je posléze přestěhována do budovy původní obecné školy v ul. Legionářů č. 1.

4. 3. 1956: Přejmenování školy na Střední jedenáctiletou školu R. Filipa

15. 12. 1960: Zákon č. 186 Sb. – pozměněna struktura vzdělávání. Zavedena devítiletá školní docházka, což způsobilo vznik SVVŠ (tříletá škola).

1962: Poprvé konány zkoušky „dělnické kvalifikace“.

1966-67: Do funkce ředitele nastoupil Miloslav Klíma, toto období je obdařeno uvolněním spojeným s kritikou tehdejší vládnoucí garnitury KSČ.

1968: Na ústavu se objevuje ohromující snaha vrátit gymnaziální studia do původní formy. Přijat nový zákon o gymnáziích – čtyřleté studium, první maturita v roce 1972.

1969-1971: Profesorský sbor je vystaven tlaku politických prověrek a nastupující normalizace. Miloslav Klíma byl nahrazen Miroslavem Vavrečkou. Ve škole byla rozpuštěna organizace KSČ (7 z 11 členů bylo totiž vyloučeno). Vrcholným vystoupením mocenské zlovůle tehdejšího režimu pak bylo propuštění prof. Ivo Vršťaly.

1980-81: Zavedení předmětu ZVOP (základy výroby a odborné přípravy).

1983: Odchod ředitele Vavrečky a nástup nové ředitelky Boženy Vobrubové.

1989: Bezprostředně po 17. listopadu se vytváří ve škole Občanské fórum, které žádá radikální změny ve vedení školy.

1990: Zatimním správcem školy je nejdříve jmenován prof. Pavel Riedl a posléze, na základě konkurzu je jmenován do čela školy Ing. Vlastimil Urbánek.

1990-1995: Budova školy prochází v tomto období radikální proměnou, je zastřešen vnitřní dvůr a vzniká tak školní aula. Jsou modernizovány vedlejší prostory (šatny, sociální zařízení), je zbudována výdejna s jídelnou a modernizována tělocvična. Škola prochází modernizací po stránce vybavení i po stránce výukových programů. Vedle čtyřletého gymnaziálního oboru je zřízen také obor šestiletý.

1994: Oslavy 100 let od založení českého gymnázia v Hodoníně. Oslav se zúčastnilo velké množství absolventů a bývalých profesorů, byl organizován průvod k pomníku T. G. Masaryka a proběhla též slavnostní mše, vše korunovala slavnostní akademie. Byl vydán almanach.

1993-1997: Vedle čtyřletého gymnaziálního oboru je zřízen také obor šestiletý.

1996: Výměna ředitele, RNDr. Vyroubal nahrazuje Ing. Urbánka.

1998: Šestiletý obor gymnázia je nahrazen osmiletým.

1999: Generalizovaný učební plán, od kterého se odvíjí učební plán školy. Žákům jsou poskytovány volitelné semináře v posledních dvou letech studia.

2002- 2009: Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Novotný.

2007-2008: Školní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 31 504/2004-22, ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27002/2005-22.

2009-2010: Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

2003-2008: Ve škole se instaluje moderní technika (nové počítače, dataprojektory v odborných učebnách), je prováděna strukturovaná kabeláž s plným internetovým připojením ve všech učebnách a kabinetech.

2009-2014: Ředitelkou školy je RNDr. Marie Zálešáková

1. 9. 2010: Změna školních vzdělávacích programů v návaznosti na zkušenosti z realizace v předchozím období. Rozšiřuje se především nabídka volitelných předmětů.

2011-2013: Projekt Comenius „Europe on our Umbrela“

2012: Sloučení gymnázia a OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v jednu školu. Celý název: Gymnázium, OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Toto sloučení je provázeno i snížením počtu tříd čtyřletého oboru gymnázia.

 

Historie Obchodní akademie

1899: byla postavena budova německé reálky na dnešní ulici Velkomoravské.

Jaro 1919: došlo k řádnému ustanovení české obchodní školy v Hodoníně. Ředitelem byl jmenován Jindřich Schejbal, působící do té doby na české obchodní škole v Uherském Hradišti.

15. září 1919: byla zahájena výuka v městské obchodní škole v polovině přízemí a v prvním poschodí budovy bývalé německé reálky, zrušené rozhodnutím městské rady v červenci 1919. Další prostory používala městská průmyslová škola dívčí. Učitelský sbor měl kromě ředitele dalších sedm členů, získaných z místních škol.

21. října 1919: se zahájilo vyučování na dvouleté kupecké škole pokračovací, která byla přičleněna k městské škole obchodní. V dalších letech pak obvykle byly každoročně otvírány dvě třídy obchodní a dvě třídy kupecké školy.

Březen 1920: bylo škole uděleno právo veřejnosti. Vydržovatelem bylo město s kuratoriem, v jehož čele stál starosta Hodonína a členy byli zástupci ministerstva školství, zemského výboru, obchodní a živnostenské komory v Brně, obchodního grémia, spořitelny a všech význačnějších podniků ve městě. Kuratorium zajišťovalo finanční a administrativní správu školy.

1924: měla škola plně aprobovaný sbor.

10. listopadu 1938: do Hodonína je břeclavská obchodní akademie a obchodní škola, čímž došlo k rozšíření na osm tříd s 21 učiteli.

16. března 1939: školní budovu zabralo německé vojsko. Po třech týdnech bylo obnoveno vyučování v živnostenské pokračovací škole, po dvou měsících byla výuka obnovena v plném rozsahu.

Červenec 1939: vydalo protektorátní ministerstvo školství rozhodnutí o změně hodonínské obchodní školy na obchodní akademii s přidruženou obchodní školou a obchodní školou pokračovací. Sbor měl 15 členů, učilo se v osmi třídách.

1. září 1941: se ve škole přestaly vyučovat předměty ruský jazyk, česká a světová literatura a dějepis. Tyto předměty byly nahrazeny 11 hodinami němčiny týdně. Také řadě dalších předmětů se vyučovala v německém jazyce.

Březen 1943: předčasně maturuje čtvrtý ročník a absolventi jsou nasazeni na práci do Německa. Totální nasazení čekalo většinu absolventů i v dalších letech až do konce okupace.

26. února 1943: se škola stala azylem hodonínskému reálnému gymnáziu, jehož budovu zabraly jednotky SS.

Srpen 1944: obchodní akademie a obchodní škola byly uzavřeny, v budově zbyla jen učňovská škola, ředitel a dva učitelé.

Září 1944: zabrána tělocvična pro skladiště a další místnosti jako ubikace sester Německého červeného kříže.

24. ledna 1945: německé vojsko zabralo celou budovu školy.

12. dubna 1945: nacisté před ústupem z Hodonína vypálili budovu gymnázia, podobný osud měl stihnout i budovu obchodní akademie. Zabránil tomu však statečný a rázný postup školníka Rudolfa Kolaji, který vyzbrojen sekyrou vojáka pověřeného destrukcí budovy překvapil a vyhnal a založený požár udusil v samém počátku.

23. dubna 1945: bylo obnoveno vyučování v 11 třídách, ve kterých vyučovalo 16 učitelů.

1. září 1945: se osamostatnila učňovská škola obchodní, ve škole zbylo 7 tříd.

1. září 1948: byla škola zcela zestátněna.

1949: škola přejmenována na vyšší hospodářskou školu čtyřletou a hospodářskou školu dvouletou.

14. června 1950: byl při vyšší hospodářské škole zřízen Státní ústav moderních řečí (předchůdce jazykové školy)

1951/1952: nadřízené úřady nehodlají vůbec otevřít první ročníky, provoz školy má být utlumován, snad až k úplné likvidaci. Tento vývoj se podařilo zvrátit, další žáci ale byli přijati až n následujícím školním roce.

31. srpna 1955: byla namísto Státního ústavu moderních řečí zřízena jazyková škola.

1956: došlo k dalšímu ohrožení existence školy. Zvažovala se možnost, že v budově bude umístěna průmyslová škola cihlářská, eventualita dalšího trvání školy ekonomického zaměření se ale nakonec prosadila.

1961: došlo ke změně názvu školy na střední ekonomickou školu (SEŠ).

1969/1970: z budovy odešla učňovská škola, celá budova nyní náleží jen SEŠ.

Prosinec 1977: v suterénu školy, kde byly do té doby garáže hodonínských požárníků se buduje výpočetní laboratoř.

15. listopad 1979: výpočetní laboratoř byla slavnostně otevřena v rámci oslav 60. výročí školy.

1980/1981: vrcholí středoškolský experiment. Podle něho získávají absolventi vysvědčení s pouhými dvěma známkami – jednou ze všech všeobecně vzdělávacích předmětů a jednou z odborných předmětů. Namísto maturitních písemek mají žáci vytvářet odbornou práci vypracovanou v praxi v závodech. V příštích letech experiment odumíral. Znovu byly zavedeny maturitní písemné práce, v odborné části byla zavedena praktická maturitní zkouška.

1985: byla navázána spolupráce s 2. komunální učňovskou školou Fritze Perlitze v Postupimi v NDR. Spolupráce se projevovala zejména ve výměnných pobytech studentů za účelem zlepšení výuky německého jazyka. Kontakty byly bohužel přerušeny až po sjednocení Německa.

31. října 1986: byla uvedena do provozu přístavba k budově školy. Vznikly tři nové učebny a kabinety pro učitele cizích jazyků a tělocviku.

1988: byla zahájena přestavba domova mládeže, dokončena byla v roce 1993.

1991: škola se vrátila k názvu obchodní akademie.

1994/95: na škole je zaveden výukový program psaní na počítačové klávesnici vytvořený absolventem naší školy Jaroslavem Zaviačičem. Ve stejném roce byl zaveden také předmět aplikovaná ekonomie.

1995: odborné učebny, kabinety a hospodářský úsek byly propojeny do jedné počítačové sítě

1995: škola uspořádala první ročník soutěže v psaní na klávesnici PC ZAV Hodonín

2001/2002: byla navázána spolupráce s Goethe Institutem v Praze, na základě které lze na hodonínské akademii skládat jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch.

2004/2005: byla na škole zahájena výuka nového oboru Ekonomické lyceum.

2005: došlo ke změně názvu školy na Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13.

2012: Usnesením zastupitelstva jihomoravského kraje ze dne 22. 9. 2011 dochází ke sloučení Gymnázia Hodonín a Obchodní akademie Hodonín. Nástupnickou školou bylo ustanoveno Gymnázium Hodonín.

Tím po 93 letech končí historie školy zaměřené na obchod a ekonomiku jako samostatného subjektu.

Nahoru ↑

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY
Žádná aktualita
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost
webmaster